Lakhimpur Kendriya Mahavidyalaya, Charaimoria, North Lakhimpur, Assam 787001

Call(+91) 94350-85541

AQAR List

Academic Year AQAR File
AQAR 2018-2019 View
AQAR 2019-2020 View
AQAR 2020-2021 View
AQAR 2021-2022 View
AQAR 2022-2023 View